พัฒนาการเด็กช่วงวัยประถมศึกษา

เมื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษา เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงเรียน สภาพแวดล้อมและการเรียนที่โรงเรียนจึงกลายมาเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี โดยเด็กวัยนี้จะมีความพยายามในการเรียนรู้ และอยากทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จซึ่งจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใกล้ตัวเพื่อให้เขามีกำลังใจ และมองเห็นความสามารถของตนเอง พัฒนาการของเด็กวัยนี้จะมีความเด่นชัดมากทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ทักษะด้านอารมณ์และสังคม