ช่วงวัย 5 ปี 9 เดือน – 6 ปี
ทักษะการทำงานของสายตาและนิ้วมือ สามารถจดจำภาพที่เคยเห็น และนำมาวาดตามได้ เช่น เมื่อวาดรูปสัตว์จะวาดตามแบบที่เคยเห็นในหนังสือ หรือจากของเล่นของตนเอง อีกทั้งยังรู้จักจดจำและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เคยพบเจอ เช่น ถ้าเคยเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วเกิดบาดเจ็บ ก็จะเล่นด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิม
พัฒนาการด้านสติปัญญา จดจำข้อมูลที่ถูกสอนได้ดี สามารถบอกชื่อนามสุกลของตนเอง และสามารถจำวันเกิด เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของตนเองได้ รู้จักการเรียงลำดับเหตุการณ์ เข้าใจเรื่องความสูง ปริมาณ และจำนวนของสิ่งต่างๆ จึงสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างได้
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทรงตัวได้ดี ชอบเต้นตามเพลง เริ่มหัดขี่จักรยานสองล้อ
พัฒนาการด้านภาษา ใช้คำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้น เรียนรู้คำศัพท์ทั้งจากที่บ้านโรงเรียนและสื่อต่างๆ
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ชอบแสดงออก ชอบเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราควรชื่นชมและส่งเสริม

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความคิดริเริ่ม อยากทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถของตน ซึ่งถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว เขาจะมีความสุขกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่หากพัฒนาการของเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอาจกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก กลัวการเริ่มต้น และขาดแรงจูงใจ ดังนั้น คนใกล้ตัวของเด็กจึงต้องคอยให้กำลังใจ และส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง