ช่วงวัย 5 ปี 6 เดือน – 5 ปี 9 เดือน
ทักษะการทำงานของสายตาและนิ้วมือ ความสามารถในการวาดรูปดีขึ้นมาก สามารถวาดรูปบ้านที่มีองค์ประกอบประตู หน้าต่าง และหลังคา วาดรูปคนได้เป็นรูปเป็นร่างมีหัว ลำตัว แขน ขา และใบหน้า การเขียนหนังสือทำได้ดีขึ้นสามารถเขียนคำได้มากขึ้น
พัฒนาการด้านสติปัญญา รับรู้เรื่องมิติสัมพันธ์ได้ดี แยกแยะซ้ายหรือขวาได้ เริ่มจดจำสิ่งที่เห็นเป็นภาพซึ่งช่วยให้สามารถจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เข้าใจเรื่องแผนภาพแบบง่ายๆ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ชอบออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง
พัฒนาการด้านภาษา เด็กเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศได้ โดยเริ่มต้นจากคำศัพท์ง่ายๆ
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เข้าใจเรื่องการเจ็บป่วยและความตายแม้ยังไม่เข้าใจถ่องแท้ หากเด็กสูญเสียคนที่รักหรือสัตว์เลี้ยง อาจมีอาการเก็บตัวและซึมลงชั่วคราวได้

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความคิดริเริ่ม อยากทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถของตน ซึ่งถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว เขาจะมีความสุขกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่หากพัฒนาการของเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอาจกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก กลัวการเริ่มต้น และขาดแรงจูงใจ ดังนั้น คนใกล้ตัวของเด็กจึงต้องคอยให้กำลังใจ และส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง