ช่วงวัย 5 ปี 3 เดือน – 5 ปี 6 เดือน
ทักษะการทำงานของสายตาและนิ้วมือ ช่วงนี้การทำงานของสายตาและนิ้วมือดีขึ้น ทำให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ดี ติดกระดุมเสื้อด้วยตนเองได้ ทำงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความละเอียดได้ เช่น ร้อยลูกปัด ร้อยไหมพรม การทำงานของสายตากับร่างกายส่วนอื่นๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างดี สามารถเล็งสายตาเข้าเป้าในการโยนบอล และเตะบอลได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กรู้จักหาคำตอบของคำถามต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากการถามคุณพ่อคุณแม่แล้ว เด็กรู้จักที่จะเปิดหาคำตอบเองจากหนังสือหรือสื่อดิจิตอล สามารถจดจำข้อมูลเพื่อถ่ายทอดต่อได้ เริ่มสนใจอาชีพต่างๆ และอาจนำอาชีพต่างๆ มาเล่นบทบาทสมมติ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ สนุกกับการกระโดดโลดเต้นพลิกแพลงได้หลากหลาย กระโดดเชือกแบบต่างๆ ได้
พัฒนาการด้านภาษา พูดได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ยังออกเสียงตัวอักษรบางตัวไม่ชัดเจน เช่น ส ร ย ฟ ว
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักการยอมรับความผิด

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความคิดริเริ่ม อยากทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถของตน ซึ่งถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว เขาจะมีความสุขกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่หากพัฒนาการของเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนอาจกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก กลัวการเริ่มต้น และขาดแรงจูงใจ ดังนั้น คนใกล้ตัวของเด็กจึงต้องคอยให้กำลังใจ และส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง