พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย เด็กอายุ 5-6 ปี

ช่วงวัย 5-6 ปี เป็นปีสุดท้ายของวัยอนุบาลก่อนก้าวเข้าสู่การเรียนที่จริงจังมากขึ้นในชั้นประถมศึกษา คุณพ่อคุณแม่ต้องทำการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กซึ่งการเตรียมความพร้อมไม่ใช่การอัดเนื้อหาวิชาการตั้งแต่ตอนนี้ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีระเบียบวินัย มีสมาธิ และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ